MERZDORF FINE FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Promocja marki produktowej „Chicks & Fun” firmy Merzdorf Fine Food Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych.” 

Nr projektu: POIR.03.03.03-16-0005/16

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 683 005,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 487 500,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Merzdorf Fine Food Sp. z o.o. poprzez promocję marki produktowej „Chicks & Fun” na rynkach międzynarodowych oraz rozwój działalności eksportowej o nowe rynki zbytu.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost rozpoznawalności marki „Chicks & Fun” na rynkach zagranicznych poprzez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, co w efekcie przełoży się na podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.